Download bishall font

Vacancies


 
Nepal Bank Limited © 2021 
 
१) COVID स्वघोषणा सम्बन्धमा
खुला तथा समाबेसी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सामेल हुनको लागि उम्मेदवाहरूले COVID स्वघोषणा फारम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने भएकोले COVID स्वघोषणा फारम भर्नुहुन सूचित गरिन्छ। उक्त फारम Online Application Portal मा Login पश्चात खुल्ने पेजको माथिल्लो भागमा राखिएको Link मा Click गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । सो फारममा अावश्यक विवरणहरू भरी Submit गर्नुपर्नेछ । सहायक र कनिष्ठ सहायक पदका विभिन्न विज्ञापनहरूको लिखित परीक्षा संचालनकाे लागि १ महिनाभन्दा लामो समय बाँकी रहेको हुँदा परिक्षा नजिकीएपछी मात्र यस्तो फारम भर्नुपर्नेछ । यस अग्गाबै फारम भरेका उम्मेदवारहरूको हकमा कुनै विवरण परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा साेही link मार्फत विवरण भरी Update गर्न सकिनेछ ।

२) COVID Positive उम्मेदवारहरूको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धमा
COVID Positive उम्मेदवारहरूको लागि छुट्टै परिक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिने भएकोले Covid Positive भएको प्रमाण सहित परीक्षा सुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ३ घन्टा अगाडी यस विभागको Email- exam.hrd@nepalbank.com.np मा Email मार्फत जानकारी उपलब्ध गराइ विभागको फोन नं. 01-4247999 EXT: 407 वा 210 मा अनिवार्य रूपमा मौखिक जानकारी समेत गराउनु पर्नेछ ।

पुनश्चः प्रबेश पत्र Covid स्वघाेषणा फारम भरेपछि मात्र download गर्न सकिनेछ ।


मिति २०७७/११/२१ मा आह्रवान गरिएका विभिन्न विज्ञापनहरूको Application Verification को कार्य चलिरहेको र सो सम्पन्न हुन अझै केही समय लाग्ने जानकारी गरार्इन्छ । दरखास्त फारम बुझार्इ दरखास्त दस्तुर बुझार्इसक्नुभएका उम्मेदवारहरुले अाफ्नो Payment Verify भए नभएकाे यकिन गर्नुहून र भूक्तानी गरिसकेर पनि Payment Verify नभएकाे खण्डमा यस विभागमा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ।दरखास्त दस्तुर बुझाउने सम्वन्धी सूचना

बैंकमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा मिति २०७७।११।२१ देखि २०७७।१२।१२ सम्म दरखास्त फारम बुझाउने उम्मेदवारहरुले सोही मितिभित्र अनिवार्य रुपमा eSewa, Khalti, Fonepay, ConnectIPS मार्फत दरखास्त दस्तुर बुझाउनु हुन सूचित गरिन्छ । 

दरखास्त फाराम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु : 

१. सर्बप्रथम Registration गर्नुहोस् | त्यसको लागि आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा click गर्नुहोस् अथवा screen को top-right
  corner मा Registration मा click गर्नुहोस् | 

२. Password कम्तिमा ६ characters को हुनुपर्नेछ, जस मध्ये एउटा Capital letter र एउटा Number हुनु पर्नेछ | Captcha राख्दा देखिए
  अनुरुप Capital र Small letter मा लेखी continue मा click गर्ने | 

३. यस पछि Login ID प्राप्त हुनेछ | एक भन्दा बढी विज्ञापनमा Apply गर्दा र प्रवेशपत्र लिँदा समेत यहि Login ID प्रयोग गर्नु पर्ने भएकोले सो 
  Login ID र Password सुरक्षित राख्नु पर्नेछ | 

४. पुनः आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा click गर्नुहोस् | 

५. यसपछि fields मा भर्नुपर्ने विवरणहरु भरी Submit गर्नुहोस् | दरखास्तवालाको नाम र पारिवारिक विवरण देवनागरी (Bishall font) मा लेख्नु 
  पर्नेछ । अन्य विवरण ENGLISH मा भर्नु पर्नेछ । 

६. उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् बुझाउनु पर्ने परीक्षा दस्तुर प्राप्त निर्देशन बमोजिम eSewa, Khalti, Fonepay, ConnectIPS मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ | 

७. परीक्षा दस्तुर तथा attach गरेको documents verification भए पश्चात् SMS मार्फत जानकारी गराइनेछ । परीक्षा हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र 
  आफ्नो Login portal बाट प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न सकिनेछ | परीक्षा दस्तुर तथा attach गरेको documents बैंकबाट verification गरिने 
  भएकोले केहि समय लाग्नेछ | 

८. लिखित परीक्षामा सहभागी हुँदा प्रवेशपत्रको साथ साथै नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र समेत साथमा लिई आउनु पर्नेछ | अन्यथा परीक्षामा सहभागी गराइने छैन | 

९. एक पटक submit भएको दरखास्त फाराम फेरी edit गर्न सकिने छैन | तोकिए बमोजिम परीक्षा दस्तुर जम्मा नगरेमा, झूठा विवरण पेस गरी 
  online दरखास्त फाराम भरेमा वा विवरण अनुसार प्रमाणपत्र अपुग भएमा सो दरखास्त फाराम स्वतः रद्द हुनेछ | 

१०. दरखास्त सदर वा बदर भएको जानकारी र सो को कारण यही website मा login गरी केही दिन पछि हेर्न सकिने छ । 

११. कारणबस बदर भएका दर्खास्तहरु दर्खास्त दिने अन्तिम दिन सम्ममा सोही login बाट आफैले सच्याउन सकिने छ । 

१२. समावेसीको हकमा महिला बाहेक अन्य समूहमा apply गर्दा सो को प्रमाणपत्र अनिवार्य upload गर्नुपर्नेछ |


       
Online Application सम्बन्धमा

१. मिति २०७४।११।०९ सम्ममा दरखास्त फाराम भरि मिति २०७४।११।०९ गते सम्ममा application slip अनुसार परिक्षा दस्तुर बैंकमा बुझार्इ सकेकेा 
  हुनु पर्नेछ ।

२. Payment verification र form verification "successful" भए नभएकेा एकिन गर्न login गरि applied vacancies मा click गरि हेर्न 
  सकिने छ ।

३. परिक्षा दस्तुर बुझाएका दरखास्त फारामकेा मिति २०७४।०७।२४ गते सम्म payment successful नभएमा पैसा जम्मा गरेकेा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क 
  गर्नु हुनेछ (आफ्नो login-id र password ले login गरी हेर्दा) ।

४. Payment verification "successful" भएका दरखास्तहरू मात्र form verification हुनेछ ।

५. form verification गर्ने कार्य का लागि केहि समय लाग्नेछ ।

६. सम्लग्न गर्नुपर्ने Information/documents अपुग तथा अस्पष्ट भएमा मात्र form verification मा reject देखिने हुनाले यसरी form verification
  reject देखिएमा note मा लेखिए बमेाजिमका document upload गर्नुपर्नेछ । reject भएमा एक पटक मात्र सच्याउन मैाका दिइनेछ ।

७. login गरी हेर्दा "Rejected" देखिएमा "Application Id" मा Click गरे पछि फाराम भरेकै तरिकाले गलत तथा छुट विवरण/प्रमाणपत्र 
  सच्याउन/थप्न सकिने छ ।

८. परिक्षाकेा सुचना यस बैंकको website र गेारखापत्रमा प्रकाशित भएकेा केहि समय पछि admid card सम्बन्धित login बाट 
  download गर्न सकिने छ ।

९. परिक्षामा सम्मिलित हुंदा admit card र आफ्नो नागरिकताकेा सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिर्इ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।